Templates by BIGtheme NET

Általános Üzletszabályzat

A Simfalogic Corporation ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 2013.05.17.

 

1.) Az Üzletszabályzat tartalmazza a Simfalogic Corporation vállalat, és összes leányvállalatának* illetve azon  Ügyfelei részére nyújtott termékek és szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit, felek jogait és kötelezettségeit. Az Üzletszabályzat tartalmazza továbbá az Ügyféllel kötött szerződések további feltételeit is.

* Leányvállalatok listáját lásd: http://simfalogic.co.uk  weboldalon.

2.) Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának valamint a vele bérleti és bizományosi szerződést kötő, illetve vásárló természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra is. (továbbiakban Ügyfél).

3.) Amennyiben jelen Üzletszabályzat Bérbeadó-t, illetve Bizományost említ, úgy az a Simfalogic Corporation vállalat összes leányvállalatának vagy az általa írásban megbízott személyt, míg Bérlő és Megbízó esetében az Ügyfelet jelenti.

4.) Az üzletszabályzat minden szerződésre, és a Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának Vevőire is kiterjed.

5.) Magánszemélyek esetében Ügyfél csak 18 évnél idősebb személy lehet.

6.) Az Üzletszabályzat és annak bármely módosítása azon a napon lép hatályba, amely napon Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának kifüggesztésre illetve a Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának weboldalán közzétételre, vagy irodáiban kifüggesztésre került. A kifüggesztett és a honlapon közzétett üzletszabályzat eltérése esetén a kifüggesztett verzió az érvényes.

Jelenlegi érvényben lévő dátum: 2013.05.17.

Az üzletszabályzatot a hatályba lépés után megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

7.) Az üzletszabályzat hatálybalépését követően a Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának írodott szerződései nem térnek ki jelen üzletszabályzat pontjaira, úgy jelen üzletszabályzat válik irányadóvá.

8.) Az Üzletszabályzat egyben a Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának általános szerződéses feltételei, attól a szerződő felek kivételesen írásban a jelen Üzletszabályzattól eltérően is megállapodhatnak. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy “a szerződés a Simfalogic Corporation Üzletszabályzatától eltér” és ebben az esetben az Üzletszabályzatban foglaltakkal szemben a felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő szabályozása az irányadó. Ha ez a kiemelt mondat nincsen a szerződésen feltüntetve, úgy jelen üzletszabályzat válik irányadóvá.

9.) A Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalata  köteles az Üzletszabályzatot – mindenkor érvényes, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – a célzott weboldalain jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és irodáiban hozzáférhetővé tenni. A Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának  a vele szerződést kötő ügyfelei részére a szerződés megkötésekor hatályos Üzletszabályzatot, vagy annak a letöltési, illetve elérési útmutatójáról tájékoztatást ad. A Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalatának szerződésének elválaszthatatlan részét képezi jelen üzletszabályzat még akkor is, ha az ügyfél nyomtatott fomában ezt nem kapja, vagy nem kapta meg. (Környezetvédelem) Ebben az esetben tájékoztatni kell az ügyfelet ennek hollétéről, letölthetőségének, illetve nyomtatott formában történő átvételének helyéről.

10.) Az Ügyfél és a Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalata közötti szerződést írásba kell foglalni, a felek közötti bármilyen szóbeli megállapodás csak a szerződés írásba foglalásával érvényes akkor, ha jelen üzletszabályzat egyik pontjának sem mond ellen. Írásbafoglalást jelent a nyomtatott és aláírt, illetve a Simfalogic Corporation vállalat összes leányvállalatának weboldalán kitöltött űrlap akkor, ha az emailban, vagy nyomtatott formában visszaigazolttá válik.

11.) Az Üzletszabályzatot a Simfalogic Corporation vállalat, és az összes leányvállalata figyelemmel a piaci-, jogszabályi-, hatósági környezet változásra bármikor megváltoztathatja azzal a céllal, hogy az kizárólag a hatálybalépést követően aláírt szerződésekre alkalmazható, kivéve olyan kisebb jelentőségű módosításokat, melyek nem eredményezik a szerződés feltételeinek az Ügyfél hátrányára történő lényeges változását.

 

Szolgáltatásaink általános irányelvei

Tanácsadási irányelvek

12.) Tanácsadási szolgáltatást Simfalogic Corporation vállalat és az összes leányvállalata díjmentesen biztosítja 1 óra időtartamban, amely lehet Személyes, Telefonos, illetve Skypon történő megbeszélés is. Ide tartozik a levélben történő tájékoztatás is, amely 1 órányi válasz levél megírását jelenti. Ezt követően  az adott leányvállalat konzultációs díjat számolhat fel, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ügyfél az egy órás időtartamot  kimerítette. Ennek döntési jogköre kizárólag  a leányvállalat egyedi, saját személyes döntése alapján mulhat. Ebben az esetben az ügyfelet tájékoztatni kell (akár már a tájékoztató levélben is) a díj felszámításáról.

13./ a) Megrendelőinknek  1 óra díjtalan konzultációt biztosítunk. Ezt követően  az adott leányvállalat konzultációs díjat számolhat fel, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a megrendelő az egy órás időtartamot  kimerítette. Ennek döntési jogköre kizárólag  a leányvállalat egyedi, saját személyes döntése alapján mulhat. Ebben az esetben a megrendelőt tájékoztatni kell (akár már a tájékoztató levélben is) a díj felszámításáról.

b.) Ügyfeleinknek minden hónapban, ügyfelenként 1 alkalommal,  1 óra díjtalan konzultációt biztosítunk. Minden további konzultáció , illetve megkezdett óra után konzultációs díjat számolunk fel, amely legkisebb összeghatára 25.-angol font. További konzultációs díjakról az adott cégtől kell tájékoztatást kérni.

c.) Szerződés felmondását követően a “régi” ügyfeleink tájékoztatására 1 óra díjtalan konzultációt biztosítunk. Ezt követően  az adott leányvállalat konzultációs díjat számolhat fel, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a régi ügyfél az egy órás időtartamot  kimerítette. Ennek döntési jogköre kizárólag  a leányvállalat egyedi, saját személyes döntése alapján mulhat. Ebben az esetben a régi ügyfelet tájékoztatni kell (akár már a  válaszadásra invitáló, levélre válaszolásban is) a díj felszámításáról.

Gépjármű bérbeadás

14.) Gépjármű bérlési lehetőséget csak a Club Simfalogic tagjai vehetik igénybe. Amennyiben igénylő nem tagja a clubnak, úgy az, egyedi áron kalkulálható megrendelő részére.

 

A bizományi értékesítés alapszabályai (Pl: gépjármű értékesítés)

15./a) Eladó és Simfalogic Corporation vállalat  bérleti és bizományosi szerződést kötnek, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Eladó által készített leltár.

b.) Az ár: angol fontban kifejezett vételár, melyet a vevő fizet a termék ellenértékeként. Áfát nem tartalmaz. Értékesítés esetén az eladó a teljes vételárat megkapja abban az esetben, ha a közvetítői jutalékot már kiegyenlítette. Amennyiben nem, úgy a közvetítői díj, a vétálár összegéből kerül levonásra.

16.)  Minden esetben, amikor a szerződés időtartama alatt új termékek kihelyezésére kerül sor, vagy eladó az áru illetve termék árát megváltoztatja, vagy kivonja és/vagy kicseréli áruit és/vagy termékeit, azt a vonatkozó nyomtatványon kell rögzíteni a telephelyi szabályok alkalmazásával.

Raktárbérlemény felmondásának irányadó alapszabályai

17.) Felek a bérleti szerződést kezdődően határozatlan időre kötik. Az ilyen módon határozatlan időre szóló bérleti szerződés mindkét fél részéről rendes felmondással, 90. napos felmondási idővel mondható fel, amely felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

18.) A bérleti jogviszony megszünésétől a bérlemény szerződésszerű visszaadásáig terjedő időre a bérlő a bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű használati díjat, valamint az egyébként kifizetendő közüzemi díjat és közös költséget köteles megfizetni.

19.) Amennyiben a bérlő a bérleti szerződést felmondja, úgy bérbeadó jogosult a felmondási időre járó bérleti díjat egy összegben kiszámlázni, bérlő pedig köteles azt megfizetni a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül. Bérlő ezen kötelezettségének függetlenűl attól köteles eleget tenni, hogy az ingatlant a felmondási idő alatt mikor hagyja el.

Könyvelési szerződés irányadó szabályai

20.) Könyvelési szerződéseinket -tekintve a személyes találkozó nélküli szerződéskötésre- megrendelőink kijelentik, hogy személyiségük teljes tudatában, mindenféle kényszer intézkedés nélkül, szabad elhatározásukból kötnek és küldenek el, amelyet a http://simfalogic-webshop.com weboldalon érnek el.

21.) Könyvelési szerződéseink adott cég nem naptári, hanem könyvelési adóévére köttetnek.

22.) A felek jelen szerződést egy hónapos határidővel, kizárólag írásban tett nyilatkozattal bármely részről felmondhatják. Év közi felmondás esetén az egy évre előre kifizetett könyvelési alapdíjmaradvány része nem jár vissza.
23./a) Év végi felmondás esetén az éves beszámoló elkészítése a szerződés szerinti feltételekkel, a könyvelő feladata.

b.) Év közi felmondás esetén a felmondás időtartamán túl könyvelő nem köteles a maradvány időszakra, vagy maradványidőszakokra a könyvelést elvégezni.
24.) A szerződés hatályát veszti továbbá, a megrendelő, – mint társaság- végelszámolási, illetve felszámolási eljárásának kezdő napjával. Ezen esetekben a könyvelő köteles elkészíteni a tevékenység végi zárlatot, s azt a törvényi előírásoknak megfelelő analítikákkal alátámasztva a végelszámolónak , illetve a felszámolónak átadni. Amennyiben a végelszámoló, illetve a felszámoló továbbra is a megbízott szolgáltatásait kívánja igénybe venni, arra a felek ismételten szerződést kötnek.

 

Székhelyszolgáltatás irányadó szabályai

25.) Székhelyszolgáltatás igénybevétele történhet weboldalon a megfelelő űrlap kitöltésével, a https://simfalogic.co.uk/szekhelyszolgaltatas/ és a  http://simfalogic-webshop.com weboldalakon vagy személyesen, nyomtatott szerződés aláírásával.

26.) Székhelyszolgáltatást cégek, és vállalkozások vehetik igénybe.

27.) Székhelyszolgáltatás éves megrendeléssel történhet, amely esetében az előre fizetés indokolt.

28.) Székhelyszolgáltatást maximum 5  évre előre lehet kérni.

29.) Székhelyszolgáltatás esetén minden megkezdett hónap egy hónapnak számít.

30.) Havi székhelyszolgáltatás igénybevétele nem lehetséges.

31.) Székhelyszolgáltatás esetén, amig a szolgáltatás díja a számlánkra meg nem érkezik, addig a levelek továbbítását visszatartjuk.

32.) Székhelyszolgáltatási díj elmaradása esetén a díjfizetéssel kapcsolatban nem küldünk emlékeztetőt.

33.) Székhelyszolgáltatási díj  havi elmaradása esetén már az adott hónapokra dupla havidíjat számítunk fel!

34.) Székhelyszolgáltatás felmondása történhet irásban, email, illetve levél útján. Felmondási határidő mindkét részről 30 napos határidővel mondható fel, azonban a székhelyszolgáltató  jogosult a székhelyszolgáltatást azonnali hatállyal bármikor -indoklás nélkül- felmondani. Szolgáltató felmondása esetén adott hónapban érkező leveleket a székhelyszolgáltató még továbbítja a megrendelő részére.

35.) Székhelyszolgáltatást igénybevevő felmondási határideje  a bejelentéstől számított 30. nap. Amennyiben a felmondási 30. napos határidő nem hó végére esik, akkor abban az esetben a szolgáltató a Székhelyszolgáltatási időt adott hónap végével szünteti meg. Tehát például,  január hónap 2.ai felmondás esetén a székhelyszolgáltatás nem február  2.án, hanem február hónap utolsó napjával válik véglegessé.

36.) Székhelyszolgáltatási díj, idő előtti felmondás, és a szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén sem jár vissza.

37.) A  felmondási határidő végével nem köteles a székhelyszolgáltató,  a felmondásra került cég leveleit továbbítani, illetve kézbesíteni, azokat a székhelyszolgáltató visszaküldi a feladónak tekintve, hogy a példaként említett 2.ai felmondás esetén két hónap időtartamot tartunk fenn, a levelek továbbítására, de minimum 30 napot.

38./a) A székhelyszolgáltatást igénybevevő, a felmondást követő 30 napon belül köteles a székhelycímet átirni.

38./b) Minden jogi út kizárva.

 

Lakcímen postaszolgáltatási irányelvek

39.) Postaszolgáltatási feltételeinket a szolgáltatás megrendelésével a megrendelő elfogadja. Minden jogi út kizárva.

40.) Lakcímen postaszolgáltatás igénybevétele esetén, amíg a szolgáltatás ellenértéke meg nem érkezik a szolgáltató cég bankszámlájára, addig  a lakcímen postaszolgáltatást nyújtó cég a lakcímről pontos információt nem adhat ki.

41./a) Lakcímen postaszolgáltatás igénybevétele esetén, a szolgáltatást nyújtó csak a magánszemély nevére a hatóságtól érkező  leveleket köteles továbbítani, a reklám vagy cégnévre, esetlegesen a rokonok nevére érkező leveleket értesítés nélkül visszaküldjük a feladónak.

41./b) A levelek érkezésekor azok tartalmáról szkennelt változatban, (tehát felbontjuk) emailen küldünk tájékoztatást. Minden lakcímről érkező levelet irodánkban lehet személyesen  (vagy írásos levélben, meghatalmazott útján) időpont egyeztetést követően átvenni. Amennyiben ez nem alkalmas, lehetőség van postai úton is továbbítani az érkező leveleket -a megrendelő által megadott címre- Ł 10.- font / levél díjfizetését követően.

41./c) Amennyiben csak a levél érkezéséről kér tájékoztatást, (nem bontjuk fel) és kéri a postán való továbbítást, akkor a továbbításra minden alkalommal + Ł 10.- font postaköltséget számítunk fel.

42./a) Ha a postaszolgáltatási díj legkésöbb nem kerül kiegyenlítésre a számla kiállítását követő napon,* akkor (a szolgáltatás hártalévő idejére) minden további érkező levél után postázási (Ł10.-font) díjat számítunk fel.  Amennyiben három (3) napon belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, emlékeztető levelet küldünk. Ha nyolc azaz (8) napot meghaladóan sem kerül kiegyenlítésre a postázási díj, a Lakcímen postaszolgáltatásunkat azonnali hatállyal felmondjuk. Felmondás esetén a fennmaradó szolgáltatási díj maradványértéke NEM jár vissza. A kifizetetlen kiállított számla dátumától számított 8.dik napot követően, a díjnemfizető nevére érkező leveleket  a feladónak visszafordítunk.

42./b) Ha cégbejegyzéshez, vagy Direktori levelezéshez is szükséges a címen a postaszolgáltatásunk biztosítása, ebben az esetben ez külön megrendelés tárgyát képezi.

43.) Ügyfeleinknek lakcímre, cégnek székhelyszolgáltatást nem végzünk. Engedélyünk nélküli alkalmazás esetén hatósági eljárást, és/vagy dupla díjat számítunk fel!

* Továbbpostázási szolgáltatásunk igénylését követően az érkező leveleket azonnal (még aznap, ha nem munkaidő végén, vagy után történik a megrendelés) továbbítjuk a megadott címre.

Jogosítvány cserék irányelvei

44.) Megrendelt Jogosítvány csere esetén, a Jogosítvány cseréjének elvégzése mindenkor a hatóság elbírálása alapján történik, így a jogosítvány cseréjét ezek alapján biztosra garantálni,  nem tudjuk.

45.) Jogosítvány cserénél lakcímet csak megrendelés és számlakiegyenlítés után biztosítunk.

46.) Jogosítvány cserénél/igénylésnél  székhelyszolgáltatási címet megrendelő NEM használhat! Engedély nélküli használat esetén hatósági eljárást és/vagy dupla díjat számítunk fel, s a székhelyre érkező jogosítványt az utalást követően továbbítjuk a megrendelő által megadott címre.

47.) Felhívjuk tisztelt megrendelőink figyelmét, hogy a Simfalogic Corporation vagy leányvállalatainak előzetes írásbeli engedélye nélkül önállóan – téves cím megadása/cím elnézés és egyéb kifogások esetén is csak a dupla díjszabás kiegyenlítését követően továbbítjuk a székhelyre érkezett jogosítványt.

48.) Számlakiegyenlítés elmulasztása esetén az eddigi -esetleg már meglévő, vagy folyamatban lévő más- szolgáltatásainkat felfüggesztjük a számla kiegyenlítéséig.

 

Adatvédelem

49.) Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a szerződéshez szükséges okmányairól az Simfalogic Corporation vállalat, illetve az összes leányvállalata, másolatot készítsen, ha további leányvállalataival kerül az ügyfél kapcsolatba.

Clubtagságot megszüntető tényezők

50.) A Club Simfalogic egyoldalóan fenntartja magának a jogot bármelyik Klubtag kizárására, amennyiben az a Clubra, vagy valamelyik Klubtag sérelmére:

  • Bűncselekményt követ el
  • Trágár szavakkal illeti a másikat nyilvános helyen vagy több ember elött
  • Akadályoztatja egy clubtag fejlődését
  • Tiszteletlen a Clubra nézve
  • Tiszteletlen egy másik Clubtaggal szemben

51.) Egy Clubtag Kizárása azonnali és visszavonhatatlan kizárással jár. A kizárás két lépcsős folyamat, amelyben először a Figyelmeztetésben kell adott klubtagot részesíteni. Második lépcsőben azonnali kizárással jár.

52.) Clubtagsági díj kilépés, vagy kizárás esetén sem jár vissza.

53.) Minden jogi út kizárva.

Jogok Irányelvei

54.) A Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelesek, egymást minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatják. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást, amely jelen szerződés teljesítését (pl. címváltozás, a teljesítéssel érintett bankszámlaszám megváltozása, stb.), illetve a másik fél jogos érdekeit érinti. A változásbejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

55.) Szerződő Felek elfogadják az elektronikus leveleket is, mint hivatalos kommunikációt és vállalják az elektronikus levelezés természetéből adódó kockázatokat (pld. elektronikus levél elveszése vagy eltérítése, vírusok, stb).

56.) Felmondáshoz vezet, ha az ügyfelet figyelmeztetni kell. (Clubtagokat is) Három figyelmeztetés után  az ügyféllel kötött szerződést  a Simfalogic Corporation, és az összes Leányvállalata indoklás nélkül felmondhatja, minden további jogi, pénzügyi, vagy egyéb más, az ügyfél, vagy meghatalmazottja részéről érkező követelés igénye nélkül. Jogi út kizárva.

57.) Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél azonnali hatályú felmondással élhet. Az azonnali hatályú felmondást a másik féllel írásban, a felmondás okának megjelölésével kell közölni. Felmondási határidő alap szolgáltatások esetében  30.nap, raktárbérletek esetében 90. nap.

54.) Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek 2500.- font összeghatártól kizárólagosan alávetik magukat az Angol Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott bíróság illetékességének, eljárási rendjének és döntésének.

58.) Szakirányú üzletszabályzatért a mindenkori leányvállalatokhoz kell fordulni, az országonként, illetve a  helyi sajátosságok, vagy a törvényi vonatkozások tekintetében. Amennyiben ha ilyen, adott cégünknek nincsen, jelen üzletszabályzat válik irányadóvá.

59.) Szerződések idő előtti megszüntetése esetén 25.- font adminisztrációs díjat számítunk fel.

Számlaelmaradás

60.) Számlát csak korábbi megrendelés alapján állítunk ki.

61.) Termék vagy Szolgáltatás megrendelésével a fizetésre vonatkozó feltételeinket megrendelő elfogadja. Minden jogi út kizárva.

Ennek értelmében számlaelmaradás esetén, a számla lejárati napját követő másnap, automatikus emlékeztető levelet küldünk ki.

62.) A számla lejárati napjától számított harmadik (3.dik) napon ismét emlékeztető levelet küldünk ki.

63.) A számla lejárati napjától számított nyolcadik (8.dik) napon a szolgáltatást felmondjuk.

64.) Szolgáltatás felmondását követően a nemfizetőnek az ügyfélfiókját és adatait a rendszerünkből töröljük, majd tiltólistára, a nemfizető ügyfelek közé tesszük.

65.) Késedelmes számlakiegyenlítés esetén a késedelem harmadik napjától kezelési költséget számítunk fel.  A kezelési költség a számlázott összeg 20 %-a, de minimum Ł 25.- angol font.

66.) A három napos “türelmi időtől” abban az esetben nem számolunk fel díjat, ha megrendelő bizonyítja, hogy harmadik fél hibájából nem érkezett meg hozzánk a számla ellenértéke. (Banki utalást igazoló okmány, amely bizonyítja, hogy a határidő lejáratának napján került utalásra a számlázott összeg) Ezt a bizonylatot kérjük minden esetben, a financial@simfalogic.co.uk email címre -amint lehetséges- eljuttatni sziveskedjenek.

Lingfield, 2013.05.17.

Simfalogic Corporation

Kérjük, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki az oldalt! The Simfalogic Corporation.

 

Translate »